Bul-Rounded
Login


Nieuwe klant
Login
Webwinkel

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Computersjop Peel en Maas B.V.betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht bedienen wordt door Computersjop Peel en Maas B.V.expliciet van de hand gewezen.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.

1.4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is kosteloos te verkijgen via de website of kan indien gewenst aan U worden toegestuurd.

1.5 Computersjop Peel en Maas B.V.behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.


Artikel 2: Offertes, Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 Alle door Computersjop Peel en Maas B.V.gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.3 De door Computersjop Peel en Maas B.V.verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan eventuele wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4 Computersjop Peel en Maas B.V.behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand nadat Computersjop Peel en Maas B.V.een opdracht schriftelijk, telefonisch of per email heeft bevestigd of nadat Computersjop Peel en Maas B.V.met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen drie werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

2.6 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Computersjop Peel en Maas B.V.slechts voor zover zij door Computersjop Peel en Maas B.V.schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 3: Opdracht

3.1 De afnemer is ten opzichte van Computersjop Peel en Maas B.V.volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer.

3.2 Computersjop Peel en Maas B.V.biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten telefonisch of per email te plaatsen. Telefonische opdrachten dienen eventueel per email te worden bevestigd. Bij gebreke van deze bevestiging, is Computersjop Peel en Maas B.V.gerechtigd te vertrouwen op hetgeen telefonisch is gemeld en draagt de afnemer alle verantwoordelijkheid ter zake. Computersjop Peel en Maas B.V.behoudt zich ter zake alle rechten voor.


Artikel 4: Prijzen

4.1 De prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling en levering van Mike`s ComputerSjop; inclusief BTW; in Euro\`s; exclusief vracht, montage, installatie, in bedrijfstelling en instructie.

4.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Computersjop Peel en Maas B.V.gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor Computersjop Peel en Maas B.V.al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: Betaling

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door contante betaling, storting of overmaking op de door Computersjop Peel en Maas B.V.aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van Computersjop Peel en Maas B.V.vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

5.2 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen ook al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.3 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Mike`s ComputerSjop, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 1,5 % per maand waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand geldt. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Computersjop Peel en Maas B.V.verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van €175,-.

Artikel 6: Risico en Transport

6.1 Computersjop Peel en Maas B.V.bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Computersjop Peel en Maas B.V.is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten indien en voor zover Computersjop Peel en Maas B.V.zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

6.2 Computersjop Peel en Maas B.V.is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.


Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Computersjop Peel en Maas B.V.totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

7.2 De afnemer mist het recht de door Computersjop Peel en Maas B.V.geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

7.3 In geval de afnemer enige verplichting, voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Mike`s ComputerSjop, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Computersjop Peel en Maas B.V.gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Computersjop Peel en Maas B.V.tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

7.4 De afnemer is gehouden als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zonder dat deze beschadigd, defect of onbruikbaar zijn geworden, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 8: Termijn en Levering

8.1 Alle door Computersjop Peel en Maas B.V.genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Computersjop Peel en Maas B.V.bekend waren. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Bij het niet kunnen leveren binnen de geldende levertermijn heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met de verkoper overeen te komen.Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.

8.2 Indien de aflevering wordt vertraagd door overmacht, waaronder in ieder geval begrepen wordt in- en exportbelemmeringen, transportmoeilijkheden, wanprestaties door toeleveranciers van Mike`s ComputerSjop, is Computersjop Peel en Maas B.V.gerechtigd de leveringstermijn te verlengen na goedkeuring van de consument, danwel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

8.3 Af te leveren zaken worden, indien nodig, vervoerd voor rekening en risico van de koper, tenzij levering franco en inclusief verzekering is overeengekomen.

8.4 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Mike`s ComputerSjop. In geval van annulering van de opdracht door de afnemer heeft Computersjop Peel en Maas B.V.het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen, onverkort het recht van Computersjop Peel en Maas B.V.op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

8.5 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Computersjop Peel en Maas B.V.de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Computersjop Peel en Maas B.V.gerechtigd, indien nodig, deze afzonderlijk te factureren.

8.6 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

8.7 Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats vanaf de huisvesting van Mike`s ComputerSjop. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

Artikel 9: Garantie

9.1 De garantie met betrekking tot de door Computersjop Peel en Maas B.V.geleverde zaken beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot de door de fabrikant toegekende garantie.

9.2 Computersjop Peel en Maas B.V.geeft geen garantie op normale slijtage van onderdelen. De garantie is niet van toepassing, c.q. vervalt indien koper zonder toestemming van Computersjop Peel en Maas B.V.de verzegeling van systemen verbroken heeft en werkzaamheden aan de geleverde zaken heeft verricht of laten verrichten, de zaken ondeskundig heeft gebruikt, verkeerd heeft aangesloten of slecht heeft onderhouden, danwel onderdelen in of aan de geleverde zaken heeft aangebracht zonder voorafgaande toestemming van Mike`s ComputerSjop.

9.3 Computersjop Peel en Maas B.V.is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die opgeslagen zijn op harddisks, floppy disks of andere opslagmedia.

9.4 Op software gerelateerde reparaties kan geen garantie gegeven worden.

9.5 Door reparatie en/of vervanging zal de garantietermijn alleen opnieuw gaan lopen voor het vervangende onderdeel. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 30 dagen.
9.6 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken worden door Computersjop Peel en Maas B.V.slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 werkdagen na levering telefonisch of per email aan Computersjop Peel en Maas B.V.kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de omschrijving van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

9.7 Het indienen van klachten geeft de afnemer niet het recht de betaling van de koopprijs op te schorten, danwel de overeenkomst te ontbinden.

9.8 Indien een klacht gegrond bevonden wordt, zal Mike`s ComputerSjop, indien de gebreken zijn ontstaan binnen een jaar na datum aflevering, de gebreken kosteloos herstellen, doch slechts indien deze een gevolg zijn van een gebrekkige constructie of afwerking of van gebruik van slecht materiaal. Geldend indien er sprake is van een hardware component aangekocht bij Computersjop Peel en Maas B.V.en in het geval toeleverancier geen andere garantievoorwaarden biedt.

9.9 De afnemer is verplicht om voor garantie in aanmerking komende zaken compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking franco te retourneren aan Mike`s ComputerSjop, danwel bij Computersjop Peel en Maas B.V.aan te bieden, tenzij anders is overeengekomen of bepaald is door garantievoorwaarden van leverancier. De retourzending dient uiterlijk op de 8e dag na aflevering van het product in kwestie in het bezit van Computersjop Peel en Maas B.V.te zijn. De terug te zenden producten dienen voldoende te zijn gefrankeerd. Het risico van verzending en het bewijs daarvan berusten bij afnemer.

9.10 Kosten die voor Computersjop Peel en Maas B.V.zijn ontstaan met niet gegronde klachten, danwel betreffende zaken waarvan de garantietermijn is verstreken, zullen volledig voor rekening van de koper worden gebracht.

9.11 Vervangen zaken danwel onderdelen worden eigendom van Mike`s ComputerSjop.

9.12 Ruilen van aangekochte artikelen is toegestaan binnen 8 dagen met uitzondering van speciaal bestelde artikelen, notebooks, PC\`s , computerschermen en printers.
Ruilen is alleen mogelijk als deze ongeopend en in een niet-beschadigde verpakking verkeren. Computersjop Peel en Maas B.V.vraagt ten alle tijden de aankoopbon van de klant, zonder aankoopbon geen garantie of omruilrecht.
Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Computersjop Peel en Maas B.V.is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Mike`s ComputerSjop. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevensverlies of- vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

10.2 Computersjop Peel en Maas B.V.is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Computersjop Peel en Maas B.V.toerekenbare opzet of grove schuld.

10.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Computersjop Peel en Maas B.V.geleverde goederen, is Computersjop Peel en Maas B.V.niet aansprakelijk.

10.4 De afnemer vrijwaart Computersjop Peel en Maas B.V.en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiele en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Mike`s ComputerSjop, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Computersjop Peel en Maas B.V.en/of door haar ingeschakelde derden.

10.5 De aansprakelijkheid van Computersjop Peel en Maas B.V.uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

Artikel 11: Toepasselijkheid

11.1 Op alle overeenkomsten en verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslist door de absoluut bevoegd rechter.

Artikel 12: Software

12.1 Voor de levering van software gelden de bij de informatiedrager (bijvoorbeeld CD-ROM) gevoegde licentie- of andere voorwaarden van de producent. Door opening van de op de informatiedrager aangebrachte verzegeling erkent de afnemer uitdrukkelijk de voorgenoemde voorwaarden. De afnemer, die de toepasselijkheid van de voorgenoemde voorwaarden niet erkent, heeft het recht de verzegelde informatiedrager te retourneren, welk recht binnen 8 dagen na ontvangst van de software door de afnemer telefonisch of per email aan Computersjop Peel en Maas B.V.gemeld dient te worden.

Artikel 13: Overige bepalingen

13.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

13.2 De koper van diensten/goederen van Computersjop Peel en Maas B.V.geeft toestemming voor registreren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, voor eigen gebruik van Computersjop Peel en Maas B.V..


Artikel 14: Deponering Algemene Voorwaarden

14.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond.

 

 
 
 
 
 
© Computersjop Peel en Maas - Sinds 2005